Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Projekt - vzdělávání a rozvoj

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Naše společnost získala dotaci na vývoj šestnáctidenního vzdělávacího programu pro personalisty, který zahrnuje ještě cca 40 hodin výuky formou e-learningu.

Získali jsme také Autorizaci k provádění zkoušky profesní kvalifikace, dle standardů Národní kvalifikace: Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - kód 62-014-R

Více informací o profesní kvalifikaci personalistů na www.narodnikvalifikace.cz

Vývoj vzdělávacího programu probíhal v rámci projektu č. CZ.1.07/3.2.13/04.0007 a byl financován z prostředků ESF a SR ČR. Probíhal v období od dubna 2013 do září 2014.  Vzdělávací program byl ověřen v pilotním běhu v měsících leden až září 2014. Následně je připraven ke komerčnímu využití.

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

 Projekt Specialista HR financovaný z grantu ESFa SR ČR.

 

 

 

Popis projektu:

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo doplnit a zkvalitnit vzdělávací kapacity regionu Pardubického kraje v oblasti profesní kvalifikace specialistů dle NSK v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Na základě analýzy, kterou jsme provedli mezi personalisty v regionu Pardubického kraje, jsme se rozhodli vytvořit specializovaný vzdělávací program, který by umožnil absolvování a složení zkoušky profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací - Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců(kód: 62-014-R) platné od 29.6.2012. Rozsah témat vzdělávacího programu jsme stanovili dle standardu výše uvedené profesní kvalifikace a doplnili ještě o další, dle naší praktické zkušenosti. Rozhodli jsme se použít moderní formy výuky kombinací praktických workshopů a e-learningu, který i respondenti hodnotili jako efektivní nástroj.

Zdůvodnění potřebnosti: 

Z námi provedené analýzy, kterou jsme zjišťovali potřebnost komplexního vzdělávacího programu v Pardubickém kraji, vyplývá, že takovýto program na trhu dalšího vzdělávání v tomto regionu nikdo nenabízí, ačkoli cílová skupina by o takovýto produkt jednoznačně stála. V jedné části analýzy jsme si dotazníkovým šetřením zjišťovali, jaká je úroveň vzdělání a kompetencí cílové skupiny v oblasti moderního personálního řízení a výsledek velice jednoznačně ukázal, že v této oblasti má kraj veliké rezervy a jen málokterý personalista takovýmto vzděláváním prošel a když ano, tak v jiném regionu. Na pracovních místech v personálních útvarech pracuje v současné době velké množství mladých lidí, kteří neabsolvovali odborné vzdělávání v oblasti v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci prezenčního studia ani jinde. Na základě těchto zjištění jsme za podpory ze strany ESF a ČR vytvořili takový specializovaný vzdělávací program, který by naplňoval očekávání cílové skupiny a přitom by respektoval standardy Národní soustavy kvalifikací. Tuto oblast a cílovou skupinu jsme si zvolili, protože zde máme více jak 20 let zkušeností a to jak v oblasti tématiky, zkušeností se vzděláváním, tak i s cílovou skupinou. Inovativnost projektu vidíme jak v obsahu, tak i v jeho formě, protože takovýto rozsah a formu jsme nenalezli ani na trhu kraje a ani na trhu celorepublikovém.

 Počítáme také s akreditací vytvořeného vzdělávacího programu a návaznou možností certifikace účastníků u autorizované osoby(kterou jsme se již stali).

 Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou pro nás personální specialisté, pracovníci personálních útvarů, pracovníci s kompetencemi v oblasti personalistiky a další zaměstnanci, pro které je plánován odborný rozvoj v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců firem a společností z Pardubického kraje. Dále jsme do cílové skupiny zařadili majitele a řídící pracovníky firem, kteří se personalistikou zabývají, protože nemají vlastní personální oddělení, popřípadě je to jejich zájmem a v této oblasti mají kompetence. Nejvíce nás zajímají pracovníci z firem a společností, kde je moderní personalistika důležitou součástí řízení firmy a hraje strategickou roli. Na druhou stranu chceme pracovat i s personalisty a pracovníky, kteří na této úrovni ještě nejsou, ale je jejich cílem nebo cílem firmy se v této oblasti rozvíjet a dohledném horizontu se na tuto úroveň dostat a získat profesní kvalifikaci.

Pro konkrétní ověření vytvářeného vzdělávacího programu jsme vybrali z oslovené cílové skupiny 12 účastníků/účastnic(minimálně od 6 zaměstnavatelů), kteří se účastnili pilotního běhu.

 Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

Identifikování vzdělávacích potřeb ve vztahu k personálním potřebám firmy

* smysl a cíl identifikace vzdělávacích potřeb firmy,

* identifikace personálních potřeb firmy,

* hlavní způsoby zavádění systému vzdělávání ve firmě,

* vyhodnocení analýzy vzdělávacích potřeb firmy,

* personální audit a jeho výhody a nevýhody.

 

Stanovení požadavků na pracovní pozici

 * možnosti spolupráce s manažery firmy v oblasti rozvoje zaměstnanců,

* tvrdé (hard skills) a měkké dovednosti (soft skills) a jejich využití,

* definice pojmu kvalifikační standard a způsoby tvorby firemních kvalifikačních standardů.

 

Vytváření zásad kariérového růstu zaměstnanců

* způsob zavádění pravidelného hodnocení zaměstnanců ve firmě (za účelem jejich rozvoje),

* způsob zpracování a vyhodnocování výsledků pravidelného hodnocení v návaznosti na další rozvoj zaměstnanců,

* „učící se organizace“ a její základní přednosti,

* systém řízení talentů – talent management,

* hlavní charakteristiky vůdcovství (leadership).

 

Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání

 * školská soustava, vzdělávací úrovně a obory vzdělání,

* možnosti dalšího vzdělávání a získání další kvalifikace,

* formy vzdělávacích akcí, uvést jejich klady a zápory,

* možnosti spolupráce s dalšími vzdělávacími subjekty,

* způsob výchovy a vzdělávání interních lektorů.

 

Sestavení vzdělávacího plánu

 * profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení,

* Sestavení a vyhodnocení plánu vzdělávání zaměstnanců,

* Sestavení a vyhodnocení finančního plánu vzdělávání,

* úloha zpětné vazby ve vztahu k výkonu, potenciálu a rozvoji potřeb.

 

Vyhodnocení efektivity vzdělávání

* formy a možnosti sběru výsledků vzdělávacích akcí,

* možné modely hodnocení, jejich výhody a nevýhody.

 

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Cílová skupina byla do projektu zapojena po celý běh projektu. Největší kontakt byl s cílovou skupinou samozřejmě v klíčové aktivitě pilotního ověření již hotového vzdělávacího programu. Do té doby jsme byli s cílovou skupinou v kontaktu a připravovali jsme s ní ve spolupráci harmonogram celého pilotního běhu vzdělávacího programu. Vzhledem k tomu, že účast cílové skupiny na pilotním běhu je bezplatná, tak je motivací pro zapojení již sama tato skutečnost. Pro udržení motivace bylo  samozřejmě důležité správně zvolit harmonogram celého vzdělávacího programu, aby měli pro toto vzdělávání účastníci dostatek prostoru a zaměstnavatel je uvolnil. Jedním z nejsilnějších nástrojů pro budování a udržování motivace byla samozřejmě zajímavá obsahová náplň a efektivní zážitková forma výuky kombinovaná s elearningem.
Za další, a z našich zkušeností velmi osvědčený nástroj, pro budování a udržování motivace, považujeme týmovou práci, stmelení kolektivu a výměnu zkušeností. Velmi kladně také hodnotíme dobré propracování kontinuity běhu vzdělávacího programu, kdy si účastníci vyzkoušeli nové metody ve vlastní praxi a na dalším workshopu potom mohli v týmu a s lektorem řešit problémy, které je při aplikaci nových metod potkaly. Další formou je průběžné zapojování účastníků e-learningovou aplikací, kde plní úkoly, řeší zadané praktické case study. Kromě výše zmíněných motivačních nástrojů bylo pro úspěšné dokončení důležité i to, že účastníci po absolvování obdrží certifikát potvrzující absolvování celého rozsahu komplexního vzdělávacího programu s možností následné zkoušky autorizovanou osobou (například u nás).

Přínos pro cílovou skupinu:

Hlavní přínos pro cílovou skupinu vidíme v tom, že jsme vytvořili teoretickou a praktickou oporu pro oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, ve formě specializovaného vzdělávacího programu, který v současné době v této podobě chybí. Chceme býti oporou pro zavádění nových metod a přístupů v kontextu s nejnovějšími trendy.

 Důležitým přínosem bude i důraz na rozvoj a budování programů dalšího vzdělávání u zaměstnavatelů v kraji, protože jedním z klíčových procesů moderního personálního řízení je rozvoj zaměstnanců, zvyšování jejich kompetencí a hlavně je zde další vzdělávání vnímáno i jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů. Přínos tedy bude rozšířen o to, že účastníci kurzů budou dále působit v pozitivním slova smyslu na celou společnost a dopady, tedy budou v rámci využití dotace o to větší a nemusí se o nich uvažovat jen v kontextu s vytvořením vzdělávacího programu. Výhody vyplývající z účasti na tomto vzděl. programu nebudou jen formou osobního rozvoje jednotlivých pracovníků firem a společností, ale přínosem pro celou společnost a zaměstnavatelům se určitě vyplatí. Přínos pro samotné účastníky je samozřejmě také velice důležitý a rozhodně absolvováním tohoto vzděl. programu dosáhnou zvýšení své ceny na trhu práce i ceny pro svého zaměstnavatele. Co se týče přínosu pro cílovou skupinu projektového týmu, tak zde jako přínosy vnímáme zvyšování znalostního potenciálu naší  společnosti a samozřejmě možnost zajímavé práce na projektu, jako zdroje zkušeností.