Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Poradenské služby

 

1) PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDITY, PORADENSKÉ SLUŽBY:

Uvádíme společnosti a organizace, které nám daly souhlas se zveřejněním referencí.

⇒ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Ing. Silvie Košatová, tajemnice fakulty
e-mail: silvie.kosatova@vsb.cz, web: www.fbi.vsb.cz
telefon: +420 597 322 980, mobil: +420 705 698 308

Poradenské služby:
Předmětem bylo provedení personálního auditu fakulty s výjimkou akademické sféry.

Personální audit zaměřený:

- na strategii fakulty, 
- na silné a slabé stránky systémů a procesů s určením, zda jsou v souladu se strategickým plánem oddělení lidských zdrojů a organizace.
 
Obsahem personálního auditu bylo:
a) ověření nastavení procesů,
b) ověření kapacit lidských zdrojů pro zvýšení efektivnosti,
c) doporučení pro zlepšení u jednotlivých řídících procesů,
d) rozhovory individuální,
e) monitoring pracovišť,
f) závěrečná zpráva.

Účast zaměstnanců na personálním auditu celkem: 55 (včetně opakovaných setkání v rámci
personálního auditu).
Realizace březen - květen  2023.


⇒ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ing. Markéta Konečná, vedoucí Personálního útvaru,  596 991 249, 703 183 545,
e-mail: marketa.konecna@vsb.cz

Poradenské služby:
Předmětem bylo provedení personálního auditu na Vysoké škola báňské – Technické univerzitě Ostrava (vybraná nákladová střediska rektorátu), na základě smlouvy, a ve smyslu stanovených cílů:
a) odborné posouzení, zda jak profesní struktura, tak i kompetence zaměstnanců odpovídají definovaným potřebám, strategii a cílům,
b) odborné posouzení a zjištění vytíženosti zaměstnanců,
c) objevení a nalezení dalšího potenciálu rozvoje zaměstnanců.

Obsahem personálního auditu bylo:
a) ověření nastavení procesů,
b) ověření kapacit lidských zdrojů pro zvýšení efektivnosti,
c) doporučení pro zlepšení u jednotlivých řídících procesů,
d) rozhovory individuální,
e) skupinové rozhovory,
f) monitoring pracovišť,
g) provedení dotazníkového šetření,
h) závěrečná zpráva, včetně zjištění u každé mapované oblasti a konkrétních doporučení, uvedení příkladů dobré praxe.
Počet zaměstnanců stanovených útvarů v době realizace 645.
Realizace únor - květen  2022.


⇒ Městská část Praha 11

Ing. Simona Klimakovská - tajemník, 267 902 205
e-mail: klimakovskas@praha11.cz

Personální audit - Odboru správy majetku:
- posouzení stávající organizační struktury odboru,
- analýza produktivity jednotlivých oddělení samostatně a ve vzájemné vazbě,
- posouzení výkonnosti oddělení a vytížení jejich pracovníků,
- posouzení počtu, náplně práce a dispozice pracovníků pro výkon činností a dostatečnost personálního obsazení nejen z kvantitativních, ale i z kvalitativních hledisek (počet a odborná kvalifikace pracovníků s ohledem na příslušnou náplň práce),
- zmapování všech procesních aktivit a činností v jednotlivých odděleních i při jejich vzájemné interakci zmapování procesních aktivit a činností všech oddělení a pracovníků odboru vně odboru, zejména při spolupráci s dceřinnou a. s., a dále ve spolupráci s vybranými úseky a odbory úřadu (Ekonomický odbor, Odbor školství a kultury, Odbor dopravy, Odbor majetkoprávní, Odbor výstavby),
- a zejména navržení postupu k dosažení těchto cílů.

Realizace únor - březen  2022.


  ⇒ Obec Jindřichov

Radek Schwarzer, starosta, tel.: 732 577 668
e-mail: starosta@jindrichovsu.cz

Personální audit - nezávislý a objektivní pohled na úroveň využití zaměstnanců a jejich potenciálu vzhledem k velikosti OÚ, požadovaným úkolům a k jeho technickému zázemí. Posoudit optimální počet zaměstnanců v návaznosti na personální změny v minulém období a v porovnání se standardními požadavky na moderně řízené organizace.

Cílem personálního auditu bylo:
1. Celkové zmapování personální situace.
2. Analýza všech činností a procesů OÚ, zda jsou v současně dobře zabezpečeny.
3. Návrh optimálního počtu zaměstnanců s ohledem na činnosti zabezpečované úřadem.
4. Efektivita chodu úřadu, jeho odborů a oddělení, předpoklady pro zvýšení výkonnosti a efektivity práce, stav komunikace a týmové spolupráce.
5. Návrh řešení směřující ke standardizaci řízení a poskytování služeb OÚ.
6. Návrhy na změny ve stanovených odpovědnostech a pravomocích zaměstnanců v návaznosti na pracovní zařazení a pracovní náplně.

Realizace srpen  2021.


 ⇒ Město Dašice

Bc. Hana Skalická, tajemnice, tel.: 466 799 412
e-mail: skalicka@dasice.cz
Poradenské služby:
Procesně personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení úřadu
s ohledem na plnění požadavků a očekávání občanů. Nezávislý pohled na úroveň využití lidského potenciálu vzhledem k velikosti MěÚ a technického zázemí úřadu, v porovnání se standardními požadavky na moderně řízené organizace.

Cíle personálního auditu Dašice:
1. Celkové zmapování personální situace na MěÚ.
2. Analýza všech činností a procesů MěÚ a jejich zabezpečení.
3. Návrh optimálního počtu zaměstnanců s ohledem na zabezpečované činnosti.
4. Efektivita chodu MěÚ, jeho odborů, předpoklady pro zvýšení výkonnosti a efektivity práce, stav komunikace a týmové spolupráce.
5. Optimalizace procesů souvisejících s činností MěÚ.
6. Návrh řešení směřující ke standardizaci řízení a poskytování služeb MěÚ.
7. Poskytnout zpětnou vazbu o fungování MěÚ a poskytnout náměty pro případné zlepšování.

Pro naplnění požadavků personálního auditu byly určeny následující oblasti:
1. Záměry a vize MěÚ.
2. Organizační struktura.
3. Kvalifikační a odborný rozvoj.
4. Způsob řízení, komunikace a týmová práce.
5. Hodnocení zaměstnanců a motivace k pracovnímu výkonu.
6. Monitoring činností a procesů v rámci MěÚ.
7. Zpětná vazba od občanů.
8. Předpoklady pro změny.

Realizace duben - květen  2021.


 ⇒ Město Terezín

Ing. Robert Czetmayer, tajemník, tel. 416 782 227,
e-mail: robert.czetmayer@terezin.cz

Poradenské služby:
V rámci veřejné zakázky s názvem „Optimalizace procesů a postupů a profesionalizace chodu MÚ Terezín“ bylo předmětem poradenských služeb vypracování:
- návrhu systému a opatření pro zvýšení bezpečnosti úřadu;
- analýza pro zavedení elektronické podpory pro řízení a efektivní fungování úřadu;
- analýza pro řízení rozpočtového procesu a optimalizaci a zefektivnění ekonomických procesů.
Realizace květen - červen 2018.


⇒ Městys Čechtice

Nebřenský František, starosta, tel.  317 853 321 , 725 022 718
email: starosta@mestys-cechtice.cz

Poradenské služby:
Analýza možností stabilizace pracovníků a budování image Základní školy Čechtice.
Nezávislý pohled na fungování školy v porovnání se standardními požadavky na moderně řízené organizace. Posouzení správnosti nastavení rozsahu pravomocí a odpovědností. Objektivní a nezávislé posouzení vztahů v organizaci. Možnosti stabilizace pracovníků organizace. Budování prestiže zaměstnavatele z pohledu veřejnosti, posílení prestiže učitelů. Doporučení ke zlepšení situace.
Realizace prosinec 2017.


⇒ Město Hanušovice
Vokurková Ivana, starostka, tel.  583 034 435, 603 885 388,
e-mail: vokurkova@mu-hanusovice.cz

Poradenské služby:
Procesně personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení úřadu s ohledem na plnění požadavků a očekávání občanů. Nezávislý pohled na úroveň využití lidského potenciálu vzhledem k velikosti MěÚ a technického zázemí úřadu, v porovnání se standardními požadavky na moderně řízené organizace. Doporučení aktualizace řídících dokumentů, metodik, popisů pracovních pozic, návrh změn organizační struktury. Analýza IT podpory pro fungování úřadu. Počet zaměstnanců v době realizace 25.
Realizace březen  - duben  2017.


⇒ Městys Dolní Cerekev
Zdeněk Jirsa, starosta, tel. 567 315 735,
e-mail: jirsa.z@dolnicerekev.cz

Poradenské služby:
Personální audit ekonomických pozic
v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dolní Cerekev.
Nezávislý pohled na úroveň využití lidského potenciálu vzhledem k velikosti organizace a technického zázemí, v porovnání se standardními požadavky na moderně řízené organizace. Posouzení, zda nedochází k chybnému zpracování mezd (proplácení dovolené, kroužků, suplování…), rozsah a náplňě ekonomických pozic, správnost zařazení v platové třídě, správnost nastavení rozsahu pravomocí a odpovědností.
Objektivní a nezávislé přezkoumání a zhodnocení stavu a návrh řešení ke zvýšení efektivnosti pracovních pozic (pokud je to možné), případně možnost outsourcingu zpracování účetnictví nebo organizační změny v oblasti ekonomických činností a procesů.
Realizace srpen  - září  2016


 ⇒ ZVUSTROJÍRNY a.s., Hradec Králové

Ing. Petr, Havelka, personální ředitel, tel. 777 782 370,
e-mail: petr.havelka@zvustrojirny.cz

Poradenské služby:
Analýza a popis pracovních pozic a pracovních náplní
pro 250 zaměstnanců managementu a odborných profesí
a 30 dělnických profesí po sloučení dvou společností v rámci reorganizace. Sestavení organigramů všech útvarů celé společnosti. Zpracování mzdové mapy pro vybrané profese a role s ohledem na okolní – regionální trh práce. Počet zaměstnanců v době realizace 535.
Realizace prosinec 2017  - únor  2018.


  ⇒ RM Corporation, s.r.o., Třinec

Robert Kubaczka, jednatel,
e-mail: robert.kubaczka@rmcorporation.cz

Poradenské služby:
Procesně personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení společnosti, provozovatele e-shopů. Nezávislý pohled na úroveň využití lidského potenciálu vzhledem k náročnosti oboru podnikání a technického zázemí (především IT), v porovnání se standardními požadavky na moderně řízené organizace. Optimalizace procesů a postupů, aktualizace popisů pracovních pozic, návrh změny organizační struktury, doporučení změn  v řízení společnosti. Analýza IT podpory pro fungování organizace. Počet zaměstnanců v době realizace 95.
Realizace říjen 2015  - leden  2016.


 ⇒ Město Terezín
Ing. Robert Czetmayer, tajemník, tel. 416 782 227,
e-mail: tajemnik@terezin.cz

Poradenské služby:
Procesně personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení úřadu
s ohledem na plnění požadavků a očekávání občanů. Nezávislý pohled na úroveň využití lidského potenciálu vzhledem k velikosti MěÚ a technického zázemí úřadu, v porovnání se standardními požadavky na moderně řízené organizace. Aktualizace popisů pracovních pozic, návrh změny organizační struktury. Analýza IT podpory pro fungování úřadu. Počet zaměstnanců v době realizace 30+10.
Realizace květen  - červenec  2015.


  Město Šluknov
Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemník, tel. 412 315 332,
e-mail: lukesova@mesto-sluknov.cz

Poradenské služby:
Procesně personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení úřadu
s ohledem na plnění požadavků a očekávání občanů. Nezávislý pohled na úroveň využití lidského potenciálu vzhledem k velikosti MěÚ a technického zázemí úřadu, v porovnání se standardními požadavky na moderně řízené organizace. Analýza IT podpory pro fungování úřadu, optimalizace procesů a postupů. Počet zaměstnanců v době realizace 91.
Realizace říjen  - prosinec  2014.


⇒ Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
Mgr. Ladislav Novák, ředitel, tel. 354 224 419,
e-mail: l.novak@dmkv.cz

Poradenské služby:
Analýza interpersonálních vztahů.
Nezávislý pohled a zpracování návrhu postupu za účelem vyřešení problémů v personální oblasti. Analýza interpersonálních vztahů a sociálního klimatu.
Realizace duben – květen 2014.


⇒ Město Hrob
Jan Zelenka, starosta, e-mail: starosta@mestohrob.cz

Poradenské služby: 
Procesně personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení úřadu
s ohledem na plnění požadavků a očekávání občanů. Nezávislý pohled na úroveň využití lidského potenciálu vzhledem k velikosti MěÚ a technického zázemí úřadu, v porovnání se standardními požadavky na moderně řízené organizace. Analýza IT podpory pro fungování úřadu, optimalizace procesů a postupů, optimalizace organizační struktury úřadu.
Realizace duben  - květen  2014.


⇒ Město Humpolec
Ing. Jiří Fiala, vedoucí odboru, Odbor zdravotnictví a sociálních věcí, tel. 565 518 150,
e-mail: josef.fiala@mesto-humpolec.cz

Poradenské služby:
Audit mzdových nákladů a pracovněprávní dokumentace
zaměstnanců příspěvkové organizace v podřízenosti města.
Realizace srpen 2013.


⇒ PESL spol. s r.o., Libuň
Zaměření: Zpracování plastového odpadu recyklací.
Ředitel p.  Jaroslav Slunečko, tel.: 603 242 734. Velikost společnosti cca 30 zaměstnanců.

Poradenské služby:
Personálně procesní audit
, analýza a zhodnocení systému řízení, optimalizace procesů a činností, optimalizace organizační struktury a vymezení rolí zaměstnanců, popisy pracovních pozic. Výsledkem auditu bylo zhodnocení, zda je současný stav vyhovující nebo zda by bylo možné přistoupit ke změnám.
Realizace červen až  červenec  2012.


⇒ Povodí Labe, s.p., Hradec Králové
Zaměření: Správa vodních toků a vodních děl.
Ing. Ladislav Merta  - vedoucí kanceláře GŘ, tel. 495 088 603, velikost společnosti cca 900 zaměstnanců. e-mail:mertal@pla.cz, www.pla.cz

Poradenské služby:
Poskytnutí poradenských služeb formou realizace projektu Personální a organizační audit s cílem „Optimalizace počtu pracovních míst ve vybraných organizačních jednotkách státního podniku Povodí Labe“. Výstupem je návrh možné optimalizace počtu pracovních míst v těchto organizačních jednotkách (příp. optimalizace organizační struktury), včetně návrhu na případné využití outsourcingu. Využity byly některé informace získané při provedeném Personálním auditu (duben-září 2006). Předmětem posouzení nebyly organizační jednotky, které vykonávají specifickou odbornou VH činnost. Počet zaměstnanců v době realizace 940.
Realizace leden až  duben  2012.


⇒ DETECHA, chemické výrobní družstvo, Nové Město nad Metují
Zaměření: výroba kosmetických přípravků a nátěrových hmot, velikost družstva cca 110 zaměstnanců.

Poradenské služby:
Procesně personální audit
spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení, zpracování optimalizace organizační struktury, posouzení pracovního vytížení a nutnosti obsazení jednotlivých pracovních pozic. Dále zhodnocení, zda je současný stav vyhovující nebo zda by bylo možné přistoupit ke zrušení nebo kumulaci některých pracovních míst.

Posuzované oblasti v rámci auditu:
Možnosti optimalizace organizační struktury (vhodnost, počet zaměstnanců - možné formy optimalizace pro plnění úkolů v rámci procesů a činností, prostor pro komunikaci, týmovou práci a řízení napříč družstvem, kumulace - zastupitelnost, delegování).

  1. Kvalifikační požadavky na funkční místo a navazující.
  2. Popisy funkcí (rozbor z pohledu vytíženosti atd.).
  3. Podpora kvalifikace a odborné způsobilosti.
  4. Plánování a řízení výkonnosti a efektivnosti (metody, formy, dokumenty, záznamy atd.)
  5. Podpora a řízení kvality (metody, formy, dokumenty, záznamy, legislativa atd.)
  6. Kontrola a ověřování výkonnosti a efektivnosti (zpětná vazba, základní ukazatele výkonnosti atd.)
  7. Hodnocení pracovního výkonu a motivace zaměstnanců.
  8. Dotazníkové šetření a motivační analýza.

 Realizace říjen až prosinec 2011.


⇒ Městský úřad Žamberk
Velikost úřadu cca 80 zaměstnanců.

Poradenské služby: Procesně personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení úřadu,včetně návrhu optimalizace a efektivnosti jeho fungování s ohledem na plnění požadavků a očekávání občanů. Dotazníkové šetření a motivační analýza. Počet zaměstnanců v době realizace 80.
Realizace duben až září 2011.


 PRAMOS, a.s., Brněnská 577, Šitbořice (Hustopeče - jižní Morava)

Velikost společnosti cca 150 zaměstnanců. Zaměření: Výroba plastových oken a profilů z plastu.

Poradenské služby: Další podpora v oblasti řízení lidských zdrojů v návaznosti na Audit efektivnosti systému řízení společnosti provedený v roce 2005. Implementace systému hodnocení zaměstnanců po navýšení počtu zaměstnanců a změnách organizační struktury.  Komplexní zajištění výběrového řízení pro obsazení pozice personálního manažera, doporučení kompetencí, zpracování plánu jeho odborného rozvoje a stanovení priorit v oblasti budování útvaru řízení lidských zdrojů na rok 2009.
Realizace leden 2008 až říjen 2008.


 ARGO-HYTOS, a.s., Vrchlabí

Zaměření: Přesná strojírenská výroba komponent a hydraulických systémů.
Velikost společnosti cca 450zaměstnanců.

Poradenské služby: 
Audit efektivnosti systému řízení společnosti, posouzení optimálnosti nové organizační struktury, analýza systému personálního řízení a doporučení směrů dalšího rozvoje, Vzdělávání managementu v technikách řízení a provádění změn, doporučení nastavení procesů ve firmě v návaznosti na využití nového podnikového IS. Posouzení efektivnosti řízení společnosti na základě Balanced Score Cards. Hodnocení efektivnosti vynakládaných prostředků, dotazníkové šetření a motivační analýza. Realizace leden až červen 2007. Další podpora v oblasti řízení lidských zdrojů a budování úvaru řízení lidských zdrojů. Počet zaměstnanců v době realizace 480.


⇒ Městský úřad Hrádek nad Nisou
Velikost úřadu cca 35 zaměstnanců.

Poradenské služby:
Procesně personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení úřadu s ohledem na plnění požadavků a očekávání občanů. Procesní vymezení rozhodujících činností MěÚ. Dotazníkové šetření a motivační analýza. Realizace únor až červen 2007.


⇒ Povodí Labe, s.p., Hradec Králové
Zaměření: Správa povodí Labe, velikost cca 900 zaměstnanců. 

Poradenské služby:
Personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení, efektivnosti vynakládaných prostředků na činnosti zabezpečované v oblasti vodohospodářské. Návrh nové organizační struktury, vzdělávání managementu v technikách řízení a provádění změn, doporučení nastavení procesů ve firmě v návaznosti na využití podnikového IS MICROS. Ukončení v ½ měsíce září 2006. Další podpora v oblasti řízení lidských zdrojů. Počet zaměstnanců v době realizace 970


⇒ FG Forrest, a.s., Praha/Náchod
Zaměření: Fulservis internetových řešení, výroba webových portálů, velikost společnosti cca 40 zaměstnanců. 

Poradenské služby:
Personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení, dotazníkové šetření, návrh nové organizační struktury, vzdělávání manažerů v technikách řízení a provádění změn, doporučení nastavení procesů ve firmě v návaznosti na využití podnikového IS a změny organizační struktury. Další podpora v oblasti řízení lidských zdrojů - zpracování systému pravidelného hodnocení zaměstnanců.


⇒ Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Městský úřad s přenesenou působností, velikost úřadu cca 40 zaměstnanců. 

Poradenské služby:
Personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení a s ohledem na plnění požadavků občanů. Procesní vymezení rozhodujících činností MěÚ. Dotazníkové šetření a motivační analýza.


⇒ PRAMOS, a.s., Brněnská 577, Šitbořice ( Hustopeče - jižní Morava)
Zaměření: Výroba plastových oken a profilů z plastu, velikost společnosti cca 110 zaměstnanců. 

Poradenské služby:
Personální audit spojený s hodnocením efektivnosti systému řízení, dotazníkové šetření, návrh nové organizační struktury, vzdělávání managementu v technikách řízení a provádění změn, doporučení nastavení procesů ve firmě v návaznosti na využití podnikového IS K2 a změny organizační struktury. Další podpora v oblasti řízení lidských zdrojů - zpracování systému pravidelného hodnocení zaměstnanců. Počet zaměstnanců v době realizace 150.


⇒ GS technik spol. s r.o., Jistebnice u Tábora
Zaměření: Výroba technologií pro gastronomické provozy z nerezu, velikost společnosti cca  55 zaměstnanců. 

Poradenské služby:
Personální audit spojený s hodnocením systému řízení a nastavením procesů ve firmě, včetně logistiky zakázky a hodnocením předpokladů pro implementaci systému managementu jakosti dle ISO9001:2001. Návrh nové organizační struktury, vzdělávání managementu v technikách řízení, řízení projektů a provádění změn, další podpora v oblasti řízení lidských zdrojů.

Všechny výše uvedené společnosti nás oslovily vlastní poptávkou.


 

2) Mezi další poradenské služby patří analýzy mzdového ohodnocení vzhledem k regionálním podmínkám, redesign pracovních pozic, zavádění procesů řízení lidských zdrojů,... Kontaktní údaje na reference Vám rádi poskytneme.

Například:

⇒ TURCK s.r.o, Hradec Králové
Zaměření: Vývoj, výroba a dodávky produktů pro oblast průmyslové automatizace.

Poradenské služby:
Analýza a posouzení pracovně právních dokumentů (pracovní smlouvy, pracovní náplně, mzdový výměr,…), analýza systému odměňování a motivace zaměstnanců, posouzení úrovně mzdového ohodnocení zaměstnanců vzhledem k regionálním podmínkám a požadavkům na výkon práce
Realizace únor – červen 2010.


⇒ Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové

Poradenské služby:
Posouzení a analýza pracovně právních dokumentů a předpisů - v návaznosti na výkon práce u zadavatele, dle organizačního začlenění zaměstnanců, dle účasti v projektech a činnosti dle smlouvy s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Posouzení a rozbor podmínek výkonu práce zaměstnanců zadavatele - sociální program, nárok na dovolenou, přesčasové hodiny, cestovní náhrady,….Závěry a doporučení.
Realizace srpen – září 2010.


⇒ Tessitura Monti Cekia s.r.o., Borovnice
Zaměření: Textilní výroba - tkaní košilovin, velikost společnosti cca 420zaměstnanců.

 Poradenské služby:
a) Řešení optimalizace organizace pracovních směn, návrh změn v odměňování pracovníků, optimalizaci obsazení pracovních směn v návaznosti na rozhodnutí zrušit jednu směnu a propustit 80 zaměstnanců. Analýza organizačního schématu společnosti avnímání odpovědností a pravomocí v návaznosti na styl řízení, nastavení procesů a činností. Komunikační rozhraní. Analýza popisu pracovních míst  a pracovních náplní, aktuálnost popisu pracovních míst, systému pracovních náplní a smluv, způsobů seznamování zaměstnanců, hodnocení výkonu práce, motivace a rozvoje kvalifikace. Analýza současného stavu organizace pracovních směn, využití zdrojů,  procesů a logistického zabezpečení. Zhodnocení zkušeností za poslední rok a problémy vedoucích s organizací směn, přístup a ochota zaměstnanců, monitoring se zaměřením na stěžejní procesy a činnosti ve všech směnách. Cílené řízené rozhovory s vedoucími pracovníky, specialisty, dělníky/dělnicemi a zástupci odborové organizace. Návrh nového modelu organizace pracovních směn a nového pracovního kalendáře na celý rok 2009 při použití 4 nebo 6 denních pracovních týdnů v návaznosti na vývoj poptávky v průběhu roku.
Realizace září - říjen 2008.

 b) Optimalizace mzdového systému, tvorba projektu hodnocení pracovníků a jejich motivace ke kvalitě výkonu, zdokonalení manažerské způsobilosti mistrů. Analýza stávající praxe nastavení mzdového hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců. Analýza stávající praxe a zkušeností z motivace zaměstnanců. Analýza faktorů ovlivňujících mzdové hodnocení a motivaci zaměstnanců s ohledem na předmět činnosti společnosti a regionální působnosti. Posouzení role mistrů a návrh jejich rozvoje pro manažerské řízení. Návrh diferencovaného systému mzdového hodnocení zaměstnanců. Návrh systému hodnocení pracovního výkonu s důrazem na motivaci zaměstnanců. Návrh podpory rozvoje mistrů pro zdokonalení jejich manažerského působení a optimálního zvládnutí role mistra.
Realizace – zahájeno v prosinci 2008, ukončení plánováno na srpen 2009 (prodlouženo až do roku 2011).


⇒ ALTEC,a.s., Dvůr Králové nad Labem
Zaměření: Dodavatel ERP systémů, podnikových řešení a systémový integrátor.
Velikost společnosti cca 55 zaměstnanců.

Poradenské služby:
Analýza a metodika návrhu pro sestavení systému projektového řízení dodávek systémů a zákaznických řešení, definice procesního modelu. Definice hlavního procesu pro podporu projektového řízení k dodávání systémů ERP a dalších zákaznických řešení. Analýza a vymezení navazujících podpůrných procesů. Návrh a realizace nutných změn v organizačním schématu společnosti. Vymezení rolí a poslání útvarů v organizační struktuře s ohledem na vizi a strategii společnosti. Určení pravomocí a odpovědností jednotlivých útvarů, pracovišť a funkčních míst. Analýza a návrh podpory řízení projektů a procesů ze strany ERP systému a z pohledu dalšího řízení a rozvoje lidských zdrojů.
Realizace únor až červen 2008.

...... a další