Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Projekt - hodnocení a odměňování

Specialista hodnocení a odměňování

Naše společnost získala dotaci na vývoj šestnáctidenního (8x2 dny) vzdělávacího programu pro personalisty, který zahrnuje ještě cca 40 hodin výuky formou e-learningu.

Získali jsme také Autorizaci k provádění zkoušky profesní kvalifikace, dle standardů Národní kvalifikace: Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců - kód 62-012-R.

Více informací o profesní kvalifikaci personalistů na www.narodnikvalifikace.cz

Vývoj vzdělávacího programu probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/3.2.10/05.0016 a je financován z prostředků ESF a SR ČR. 

 Probíhal v období od února 2014 do dubna 2015.  Vzdělávací program byl ověřen v pilotním běhu v měsících září 2014 až duben 2015. Následně je připraven ke komerčnímu využití.

Projekt Specialista HR financovaný z grantu ESFa SR ČR.

Specialista náboru HR

 

Popis projektu:

Cíle projektu:

Cílem projektu je doplnit a zkvalitnit vzdělávací kapacity regionu Královéhradeckého kraje v oblasti profesní kvalifikace specialistů dle NSK v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců. Na základě analýzy, kterou jsme provedli mezi personalisty v regionu kraje, jsme se rozhodli vytvořit specializovaný vzdělávací program, který by umožnil absolvování a složení zkoušky profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací - Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců(kód: 62-012-R) platné od 29.6.2012. Rozsah témat vzdělávacího programu jsme stanovili dle standardu výše uvedené profesní kvalifikace a ještě doplnili, dle našich praktických zkušeností. Rozhodli jsme se použít moderní formy výuky kombinací praktických workshopů a e-learningu, který i respondenti hodnotili jako efektivní nástroj.


 Zdůvodnění potřebnosti: 

Z námi provedené analýzy, kterou jsme zjišťovali potřebnost komplexního vzdělávacího programu v Královéhradeckém kraji, vyplývá, že program v tomto rozsahu na trhu dalšího vzdělávání v tomto regionu nikdo nenabízí, ačkoli cílová skupina by o takovýto produkt jednoznačně stála. V jedné části analýzy jsme si dotazníkovým šetřením zjišťovali, jaká je úroveň vzdělání a kompetencí cílové skupiny v oblasti moderního personálního řízení a výsledek velice jednoznačně ukázal, v této oblasti má kraj veliké rezervy a jen málokterý personalista takovýmto vzděláváním prošel a když ano, tak v jiném regionu. Na pracovních místech v personálních útvarech pracuje v současné době velké množství mladých lidí, kteří neabsolvovali odborné vzdělávání v oblasti v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců v rámci prezenčního studia ani jinde. Na základě těchto zjištění jsme za podpory ze strany ESF a ČR vytvořili takový specializovaný vzdělávací program, který naplňuje očekávání cílové skupiny a přitom by respektuje standardy Národní soustavy kvalifikací. Tuto oblast a cílovou skupinu jsme si zvolili, protože zde máme více jak 20 let zkušeností a to jak v oblasti tématiky, zkušeností se vzděláváním, tak i s cílovou skupinou. Inovativnost projektu vidíme jak v obsahu, tak i v jeho formě, protože takovýto rozsah a formu jsme v době vývoje nenalezli ani na trhu kraje a ani na trhu celorepublikovém.

 

Počítáme také s akreditací vytvořeného vzdělávacího programu a návaznou možností certifikace účastníků u autorizované osoby(kterou jsme se již stali).

 

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou pro nás personální specialisté, pracovníci personálních útvarů, pracovníci s kompetencemi v oblasti personalistiky a další zaměstnanci, pro které je plánován odborný rozvoj v oblasti hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců firem a společností z kraje a celé ČR. Dále jsme do cílové skupiny zařadili majitele a řídící pracovníky firem, kteří se personalistikou zabývají, protože nemají vlastní personální oddělení, popřípadě je to jejich zájmem a v této oblasti mají kompetence. Nejvíce nás zajímají pracovníci z firem a společností, kde je moderní personalistika důležitou součástí řízení firmy a hraje strategickou roli. Na druhou stranu chceme pracovat i s personalisty a pracovníky, kteří na této úrovni ještě nejsou, ale je jejich cílem nebo cílem firmy se v této oblasti rozvíjet a dohledném horizontu se na tuto strategickou úroveň dostat a získat profesní kvalifikaci.

Pro konkrétní ověření vytvářeného vzdělávacího programu jsme vybrali z oslovené cílové skupiny 12 účastníků/účastnic (minimálně od 6 zaměstnavatelů), kteří se účastnili pilotního běhu.

 

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

Využívání hodnotících systémů

 • smysl a cíl hodnocení zaměstnanců
 • systém hodnocení a jeho vazby na odměňování
 • kompetence a kompetenční modely
 • metody hodnocení a proces tvorby hod. standardů a kritérií
 • metody měření pracovního výkonu a přínosu práce dle kritérií
 • postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců
 • úloha motivace zaměstnanců
 • možnosti rozvíjení schopností a výkonu

 

Orientace v problematice hodnocení

 • vnitřní a vnější faktory & přístup organizace k hodnocení
 • rozdíl mezi řízením pracovního výkonu a hodnocením
 • stanovování úrovně odměny za práci v závislosti na typu a struktuře mzdy/platu
 • hodnoticí rozhovor (školení hodnotitele, chyby atd.)
 • diference v přístupu k zaměstnancům & význam klíčových zaměstnanců
 • výsledky měření individuálního a týmového výkonu
 • činitele mající vliv na odměňování
 • komunikace pro sdělení výsledku hodnocení
 • opatření po provedeném hodnocení

 

Vytváření systému odměňování

 • rozdíl mzda, plat, určení, způsob stanovení
 • druhy příplatků ke mzdě 
 • funkce pohyblivých složek, prémií a dalších odměn
 • vzájemný vztah jednotlivých složek mzdy/platu
 • vliv změn v odměňování na organizaci a zaměstnance
 • legislativa související s odměňováním zaměstnanců

 

Vytváření a udržování systémů zaměst. výhod

 • pojem „zaměstnanecké výhody“
 • typy benefitů, vymezení cílových skupin
 • smysl a funkce benefitů, výhody a nevýhody
 • poukázkový systém - součást benefitního systému
 • rozdíl mezi pevným a volitelným systémem výhod
 • pravidla administrace benefitního systému a legislativy

 

Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování

 • funkce benchmarku, zdroje, realizace, využití dat
 • funkce HR controllingu
 • vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných LZ
 • trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy
 • objektivní hodnoty pracovních míst,  základní kritéria pro její měření
 • identifikace zdrojů informací a práce s nimi
 • vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace
 • jeden den společná příprava na zkoušku a zkouška u autorizované osoby.

 

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Cílová skupina byla do projektu zapojena po celý běh projektu. Největší kontakt byl s cílovou skupinou samozřejmě v klíčové aktivitě pilotního ověření již hotového vzdělávacího programu. Do té doby jsme byli s cílovou skupinou v kontaktu a ve spolupráci s ní jsme připravovali harmonogram celého pilotního běhu vzdělávacího programu. Vzhledem k tomu, že účast cílové skupiny na pilotním běhu je bezplatná, tak je motivací pro zapojení již sama tato skutečnost, což se nám potvrdilo i v rámci analýzy, kterou jsme provedli - tedy máme již nyní přislíben zájem cca 30 účastníků, ze kterých jsme vybrali 12 pro pilotní ověřovací kurz. Pro udržení motivace bylo samozřejmě důležité správně zvolit harmonogram celého vzdělávacího programu, aby měli pro toto vzdělávání účastníci dostatek prostoru a zaměstnavatel je uvolnil. Jedním z nejsilnějších nástrojů pro budování a udržování motivace byla samozřejmě zajímavá obsahová náplň a efektivní zážitková forma výuky kombinovaná s elearningem.
Za další z našich zkušeností velmi osvědčený nástroj pro budování a udržování motivace považujeme týmovou práci, stmelení kolektivu a výměnu zkušeností. Velmi kladně také hodnotíme dobré propracování kontinuity běhu vzdělávacího programu, kdy si účastníci vyzkouší nové metody ve vlastní praxi a na dalším workshopu potom mohou v týmu a s lektorem řešit problémy, které je při aplikaci nových metod potkaly. Další formou je průběžné zapojování účastníků e-learningovou aplikací, kde plní úkoly a v diskuzích řeší zadané praktické case study. Kromě výše zmíněných motivačních nástrojů bylo pro úspěšné dokončení důležité i to, že účastníci po absolvování obdrželi certifikát potvrzující jejich absolvování celého rozsahu komplexního vzdělávacího programu s možností následné zkoušky autorizovanou osobou, autorizaci jsme získali v září 2014.

Přínos pro cílovou skupinu:

Hlavní přínos pro cílovou skupinu vidíme v tom, že jsme vytvořili teoretickou a praktickou oporu pro oblast hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, ve formě specializovaného vzdělávacího programu, který v současné době v této podobě chybí. Chceme býti oporou pro zavádění nových metod a přístupů v kontextu s nejnovějšími trendy.

 

Důležitým přínosem je i důraz na rozvoj a budování programů dalšího vzdělávání u zaměstnavatelů v kraji, protože jedním z klíčových procesů moderního personálního řízení je hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, zvyšování kompetencí HR specialistů a hlavně je zde další vzdělávání vnímáno i jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů pro ně. Přínos tedy bude rozšířen o to, že účastníci kurzů budou dále působit v pozitivním slova smyslu na celou společnost a dopady, tedy budou v rámci využití dotace o to větší a nemusí se o nich uvažovat jen v kontextu s vytvořením vzdělávacího programu. Výhody vyplývající z účasti na tomto vzděl. programu nebudou jen formou osobního rozvoje jednotlivých pracovníků personálních útvarů firem a společností, ale přínosem pro celou společnost a zaměstnavatelům se určitě vyplatí. Přínos pro samotné účastníky je samozřejmě také velice důležitý a rozhodně absolvováním tohoto vzděl. programu dosáhnou zvýšení své ceny na trhu práce i ceny pro svého zaměstnavatele. Co se týče přínosu pro cílovou skupinu projektového týmu, tak zde jako přínosy vnímáme zvyšování znalostního potenciálu naší  společnosti a samozřejmě možnost zajímavé práce na projektu, jako zdroje zkušeností.