Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

360 ZV

360 stupňů zpětné vazby (360ZV)

 
 • 360°zpětná vazba je velmi dobrým nástrojem podpory vedoucích a klíčových pracovníků.
 • Umožňuje hodnoceným pracovníkům získat zpětnou vazbu o tom, jak vidí sami sebe a jak je vidí okolí - kolegoHodnocení metodou 360 ZVvé, se kterými spolupracují, podřízení nebo nadřízení, případně i pracovníci zákazníka.  
 • Mezi hlavní výhody tohoto nástroje patří komplexnost zpětné vazby, její objektivita a validní výstupy poskytující velmi užitečné podněty pro další rozvoj hodnocených. 
 •  Okruh hodnotitelů si hodnocený může stanovit sám nebo je mu stanoven.  
 • Celé provedení však musí mít svá pravidla - anonymitu hodnotitelů, externího dodavatele zpracování výsledků a poskytnutí podpory hodnoceným. Výsledky jsou určeny pouze hodnocenému, pro jeho potřebu a úspěšné zvládnutí jeho role ve firmě.
 •  Kriteria hodnocení je třeba vždy nastavit "na míru" pro potřeby firmy tak, aby bylo dosaženo očekávaného cíle. Velmi záleží na hodnotách firmy, firemní kultuře, systému a stylu řízení.

Jaké má 360° ZV přínosy?

 • Přináší komplexní objektivní pohled na práci a chování hodnoceného (manažera nebo zaměstnance) ve vztahu s ostatními pracovníky ve svém okolí, což v kontextu s jeho sebehodnocením ukazuje diskrepance v jednotlivých hodnocených klíčových oblastech.
 • Na základě těchto informací můžeme hledat možnosti rozvoje, jak v efektivitě práce samotného hodnoceného, tak v samotné spolupráci s ostatními kolegy, podřízenými, nadřízenými a popřípadě dalšími lidmi se kterými při své práci přichází do styku (zákazníci, dodavatelé...).
 • Sama o sobě tato metoda zvyšuje motivaci pracovníků pro osobní rozvoj.
 • Dalším přínosem je zapojení pracovníků do hodnocení manažerů, kdy mají možnost se při hodnocení zamyslet se nad rolí manažera ve společnosti a nad svou vlastní rolí. Sem také patří efekt zlepšování firemní kultury, budování týmového myšlení.

Jak probíhá implementace 360° ZV?

 1. Formulace cílů
 2. Formulace očekávání
 3. Definice klíčových oblastí pro hodnocení
 4. Tvorba dotazníků a výběr hodnocených
 5. Výběr nebo stanovení hodnotitelů
 6. Komunikace o realizaci 360°ZV pro všechny zúčastněné (cíl, smysl, přidaná hodnota, motivace zúčastněných, zajištění diskrétnosti,…)
 7. Samotné provedení hodnocení do dotazníků
 8. Zpracování informací z dotazníků
 9. Tvorba závěrečných zpráv a rozbory výsledků 360°ZV
 10. Facilitace hodnocených (Facilitátor a hodnocený spolu procházejí výsledky hodnocení, sebehodnocení a závěrečnou zprávu)
 11. Tvorba rozvojového plánu
 12. Plnění a vyhodnocení rozvojového plánu
 13. Po roce(dvou) další 360° ZV.

Existují možná rizika ?

Pravděpodobnost úspěchu implementace ZV značně závisí na využití tohoto nástroje. Nejlépe bývá přijímána 360° ZV jako nástroj pro rozvoj manažerů. Větší riziko neúspěchu je naopak v případě pokud se výsledků použije v přímé spojitosti s finančním ohodnocením pracovníků, zde figurují obavy z intervencí sankčního charakteru.

Dalším nebezpečím je obava, že se informace z hodnocení dostanou do nesprávných rukou. Je proto dobré zajistit co největší anonymitu všech hodnotitelů (tzn. , že každý hodnocený by měl mít nejméně 8 hodnotitelů a musíme zajistit, aby dotazníky zpracovávala nezávislá instituce, která může zaručit diskrétnost).

Je velice důležité komunikovat celý záměr na využití tohoto nástroje a formulovat veškeré přínosy a nebezpečí, aby pracovníci pochopili proč jsou do tohoto typu hodnocení zapojeni. Ve chvíli, kdy v implementaci 360° ZV vidí více nebezpečí, než přínosů, nebývá zpravidla tento projekt přijat a data pak mohou postrádat dostatečnou validitu. Je tedy nutné dobře zvážit účel použití tohoto nástroje.

Pokud pracovníci přijmou tuto metodu hodnocení pozitivně, jako podporu pro další osobní rozvoj a zlepšování, fungování týmů, procesů, činností a celé firmy, bude to neocenitelným přínosem.

Jak Vám můžeme pomoci?

Pomůžeme Vám:

 1. Formulovat cíle a výstupy
 2. Vybrat správné manažery a klíčové zaměstnance pro hodnocení
 3. Vybrat správně hodnotitele
 4. Provést facilitaci - rozbor výsledků s hodnoceným (velmi zkušeným odborníkem na metodu i firemní procesy)
 5. Vytvořit rozvojový plán pro hodnocené
 6. Komunikovat cíle a výstupy všem zúčastněným

Dále Vám pomůžeme odpovědět otázky, které nejčastěji kladou účastníci 360° ZV:

 1.  Kdo dostane závěrečnou zprávu?
 2. Jak se zajistí anonymita hodnotitelů?
 3. Ovlivní výsledek 360° ZV finanční ohodnocení hodnocených?
 4. Jak bude vypadat konkrétní akční plán, kdo bude co dělat?
 5. Jak často se bude 360° ZV provádět?
 6. Koho se dotkne?
 7. Kdo vybere hodnotitele?
 8. K čemu budou použity výsledky ZV?
 9. Co bude po odevzdání závěrečné zprávy?
 10. Co přináší 360° ZV?

Zajistíme:

 1. Vytvoření speciálně sestaveného dotazníku na míru pro Vaše manažery
  a klíčové zaměstnance
 2. Sběr a vyhodnocení získaných dat
 3. Závěrečnou zprávu a facilitaci výsledků pro hodnocené (komplexní rozbor výsledků pouze s hodnoceným).

Co budeme potřebovat:

 1. Vaši důvěru
 2. Váš čas pro zadání a formulaci cílů a výsledků celého použití 360°ZV
 3. Čas Vašeho týmu pro vyplnění hodnotících dotazníků
 4. Čas hodnocených pro sebehodnocení a facilitaci
 5. Vaši vůli a čas pro další rozvoj Vašich hodnocených zaměstnanců