Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Výsledky projektu 5M

Ke dni 29.2.2008 byl úspěšně ukončen grantový projekt „ 5M PROFI-MEN – Pět vzdělávacích modulů pro pokrytí nejslabších oblastí profesní přípravy v Královéhradeckém kraji.“

Projekt zahrnoval vývoj 5 vzdělávacích programů s tématikou, kterou považujeme za stěžejní a nejméně dostupnou v regionu Královéhradeckého kraje .

 U všech kurzů byla správně zvolena forma vzdělávání – jako výkladově tréninková – možností ihned diskutovat o problémech a odpovědět na dotazy. Toto bylo ze strany účastníků hodnoceno velmi pozitivně při slovním hodnocení i v evaluačním dotazníku (velmi spokojen a spokojen). Tato forma umožňuje aktivní zapojení účastníků nejen formou řešení úloh a cvičení, ale také diskusí.

Všechny vzdělávací kurzy jsou připraveny pro komerční použití, tak jak bylo cílem projektu 5M. Dále uvažujeme o jejich akreditaci. Kurzy byly zařazeny do nabídky vzdělávacích akcí naší společnosti - viz. kurzy FV051-55 a OK51-55 na https://www.profimen.cz/on-line-nabidka-kurzu

 

Charakteristika vzdělávacích modulů: 

1)  PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Řízení projektů patří v poslední době k velmi aktuální potřebě řady společností a firem. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy, zásadami, metodikou přípravy a řízení projektu a využívání podpory sw aplikací pro workflow.

2)  PROCESNÍ ŘÍZENÍ

Řízení procesů patří v poslední době k velmi aktuální potřebě řady společností a firem. Řízení procesů je jediný směr, který vede k trvale udržitelnému zvyšování výkonnosti organizace a hodnoty pro zákazníka. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy, zásadami, metodikou řízení procesů s využíváním podpory sw aplikací pro workflow.

3)  TVORBA SYSTÉMŮ PRAVIDELNÉHO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Jedním z nástrojů řízení lidských zdrojů je pravidelné hodnocení zaměstnanců. Cílem modulu je proto vyškolit personální pracovníky firem a společností v oblasti metodiky tvorby systémů pravidelného hodnocení zaměstnanců a přípravy vzdělávání k proškolení hodnotitelů.

4)  VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRVNÍ ŘÍDÍCÍ LINIE  A MISTRŮ

Vzdělávání pracovníků 1. řídící linie, vedoucích oddělení a pracovišť je v současné době velmi aktuálním tématem. Jedná se o inovaci naší současné čtyřdenní vzdělávací akce. Cílem je trénink v organizaci a řízení lidí. Vzdělávací modul bude zaměřen výrazně tréninkově, cca 30% času vzdělávací akce bude věnováno řešení problémových a modelových situací.

5)  INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE S BLIŽŠÍ ORIENTACÍ NA ROZVOJ FIREMNÍ  KULTURY A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI VE FIRMĚ

Komunikace je v dnešní době velmi slabým článkem fungování společností a firem. Cílem je posílit schopnost efektivně komunikovat a budovat firemní kulturu a image.

obrázek - slide ke cvičení brainstorming- definovaní procesů

Obsahová náplň modulů:

1) PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Co to je projekt, definice projektu, cyklus projektového řízení
Popis projektu, určení cílů projektu, SWOT analýza, analýza sil a sběr informací
Plánování projektu, zvažování alternativ, analýza 5M, Ganttův diagram, PERT diagram
Realizace projektu,  identifikace kontrolních okamžiků, participativní přístup, komunikace, proces změny
Hodnocení projektu, Mc Kinseyův model 7S, otázky, které byste si měli položit
Řízení projektu a lidé, rizika, rady pro vedoucí a členy týmu, komunikace, motivace
Příklady IT podpory řízení projektů - systém workflow  e-synergy a M/TeamBridge

2) PROCESNÍ ŘÍZENÍ

Vymezení procesu
Základní chyby při přechodu na procesně orientované řízení
Uplatňování metodických přístupů
Význam a důležitost práce v týmu
Některé efektivní týmové nástroje pro zahájení procesního řízení
Metriky pro hodnocení procesu
Týmová práce a komunikace- základ pro úspěšné procesní řízení
Příklad využití FMEA při procesním řízení
Některé přístupy při hodnocení úspěšnosti procesů - cesta ke zlepšování
Personální audit - využití v procesním řízení
Příklady IT podpory řízení procesů - systém workflow  e-synergy a M/TeamBridge

3) TVORBA SYSTÉMŮ PRAVIDELNÉHO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Pravidelné hodnocení zaměstnanců PROČ HODNOTIT? - smysl a význam Význam a důležitost hodnocení zaměstnanců pro organizaci, místo hodnocení v řízení lidských zdrojů
Hodnocení zaměstnanců jako nástroj řízení v oblastech:
Hodnocení zaměstnanců - oblasti:
Výhody uceleného systému hodnocení zaměstnanců
Vztah HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ k jiným personálním činnostem: personální plánování - analýza pracovních míst - identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - oblast odměňování - rozmísťování zaměstnanců - oblast pracovních vztahů - oblast péče o zaměstnance
Cíle hodnocení, cíle organizace, cíle manažera (hodnotitele),  cíle zaměstnance (hodnoceného)
Další metody a nástroje hodnocení: Development center, Assessment center, hodnocení podle cílů - MBO, 360 ZV, plošné, zhora dolů a zdola nahoru, dotazníkové šetření, hodnotící rozhovor - zásady provedení, způsobilost hodnotitele, zápis
Trendy v hodnocení a motivaci, řízení výkonnosti

4) VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRVNÍ ŘÍDÍCÍ LINIE  A MISTRŮ

1. část: Vybrané psychologické poznatky v práci mistra
Charakter a požadavky současné doby a jejich vliv na řízení lidí
Stručný pohled na vývoj managementu a styly řízení
Mistr – postavení, úloha v řízení výroby a lidí
Osobnost mistra, styl jednání a budování autority mistra
Práce ve skupině
Komunikační dovednosti mistra
Pracovní porady
Nácvik vybraných dovedností mistra v jednání s lidmi

2.část: Účinná komunikace, řešení konfliktů, hodnocení zaměstnanců
Pozitivní, účinné řízení a asertivita
Řešení a řízení konfliktů
Hodnocení zaměstnanců
Praktický výcvik

5) INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE S BLIŽŠÍ ORIENTACÍ NA ROZVOJ FIREMNÍ
KULTURY A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI VE FIRMĚ

Definice pojmu komunikace
Funkce komunikace
Součásti komunikačního procesu
Proces komunikace
Komunikační šumy a problémy komunikace
Zpětná vazba
Směry komunikace
Asertivní komunikace
Naslouchání, poslouchání
Nonverbální komunikace
Problémy v českých firmách
Firemní kultura
Vnitrofiremní komunikace
Formy a prostředky vnitrofiremní komunikace

Pro účely modulů č.1 a č.2 byla zařazena ukázka systémů workflow - M/TeamBridge a e-synergy. Oba dva tyto softwary jsou skutečnou špičkovou podporou řízení procesů a projektů. Ukázku bylo rozhodnuto předvést na příkladu „řízení projektu“.

Všechny vzdělávací kurzy jsou připraveny pro komerční použití, tak jak bylo cílem projektu 5M. Dále uvažujeme o jejich akreditaci. Kurzy byly zařazeny do nabídky vzdělávacích akcí naší společnosti - viz. kurzy FV051-55 a OK51-55 na https://www.profimen.cz/on-line-nabidka-kurzu