Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Hodnocení zaměstnanců

Význam a důležitost hodnocení zaměstnanců pro organizaci

Hodnocení zaměstnanců je jednou ze základních personálních činností každého odpovědného vedoucího zaměstnance a je považováno za nástroj k dosahování plánovaných cílů. Hodnocení zaměstnanců musí být prováděno průběžně a pravidelně jako přirozená součást celého souboru personálních činností organizace.

Znalost aktuálních a reálných odborných a kvalifikačních hodnot zaměstnanců, jejich vztah k ostatním zaměstnancům, k oddělení a ke kolektivu, k organizaci jako celku, je významnou devizou pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé řízení na všech jeho úrovních.

Hodnocení zaměstnanců slouží jako nástroj řízení v oblastech:

 1. dosažení vyššího pracovního výkonu zaměstnanců
 2. získání podkladů pro odměňování zaměstnanců za dobrou práci a možností postihu za práci špatnou, případně hledání řešení nedostatků v práci
 3. vytvoření motivačních nástrojů
 4. zlepšování podnikové kultury a komunikace
 5. posílení společenské prestiže vykonávaných profesí v regionu

Hodnocení zaměstnanců většinou zahrnuje následující oblasti:

 1. kvalifikační a odborná způsobilost
 2. kvalita práce a výkonnost
 3. osobní a charakterové vlastnosti

VÝHODY UCELENÉHO SYSTÉMU HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

 1. zahájení dlouhodobého procesu hodnocení zaměstnanců jako základu rozvoje jejich odborné a profesní způsobilosti
 2. možnost kvalifikovanějšího a objektivnějšího sledování vývoje trendů v oblasti řízení lidských zdrojů a přijímání účinných opatření např. v oblasti výcviku zaměstnanců, kvalifikačního rozvoje a motivace zaměstnanců
 3. zavedení dlouhodobého principu posuzování zaměstnanců a jejich role při plnění důležitých a strategických úkolů a vize organizace
 4. hodnocení zaměstnanců poskytne odpovědným vedoucím objektivní nástroj pro zpětné zhodnocení účinnosti jejich manažerské práce a bude je motivovat k uplatňování efektivních forem a metod řízení
 5. zaměstnanci budou postupně akceptovat princip hodnocení nejen jako soubor znaků firemní kultury, ale také jako významný moment a podporu rozvoje jejich kvalifikačního a odborného růstu
 6. detailní a souhrnné vyhodnocení výsledků hodnocení zaměstnanců podle stanovených oblastí a organizačních útvarů
 7. motivační faktor, který napomůže objektivizaci postupů v oblasti odměňování a mzdové politiky
 8. zjištění, zda zaměstnanci správně pochopili požadavky vyplývající z popisu pracovní pozice
 9. zjištění, zda zaměstnanci správně pochopili požadavky vyplývající ze systému řízení (např. systémů řízení jakosti, BoZP,…) organizace

VZTAH HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ K JINÝM PERSONÁLNÍM ČINNOSTEM

 1. personální plánování – informace o kvalitě výkonu práce stávajících zaměstnanců jsou důležitým podkladem pro rozhodnutí o potřebě a určení počtu zaměstnanců organizace, ke splnění plánovaných úkolů, ke zvažování možnosti pokrytí této potřeby z vnitřních zdrojů, pro stanovení potřeb vzdělávání, rozmísťování, získávání a výběr nových zaměstnanců, pro odměňování a motivaci
 2. analýza pracovních míst – poskytuje podklady pro popis pracovních funkcí, zlepšování pracovních podmínek a odstraňování negativních faktorů ovlivňujících výkon zaměstnance
 3. identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců – předpoklad pro optimální odvádění pracovního výkonu a neustálé zlepšování pracovního výkonu
 4. oblast odměňování – podklad pro mzdové zařazení zaměstnance, výši jeho mzdy a odměn, případně poskytování zaměstnaneckých výhod
 5. rozmísťování zaměstnanců – podklad pro rozhodování o povýšení, převedení na jinou práci, přeřazení na nižší funkci, propuštění či penzionování, to vše s cílem dosažení motivačního účinku
 6. oblast pracovních vztahů - s cílem zapojit velkou většinu zaměstnanců, popř. jejich organizace (např. odbory), do procesu hodnocení a hledání cest zlepšení, dosažení zásadového a spravedlivého hodnocení podloženého objektivními kritérii, objektivně zjištěnými informacemi a prováděného v souladu s platnými zákony
 7. oblast péče o zaměstnance – s cílem signalizovat a odstraňovat nedostatky, vytvářet prostor pro motivaci a zvyšování pracovního výkonu, vytvářet podmínky pro snadnější získávání nových zaměstnanců

Dodáváme zpracování projektu na míru, zavedení systému do praxe včetně proškolení hodnotitelů.

Chtěli byste se stát specialistou v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců?

Přihlaste se do našeho vzdělávacího programu !!!