Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Programy financované z ESF

Naše společnost získala koncem roku 2011 dotaci na vývoj desetidenního vzdělávacího programu Akademie moderního personálního řízení pro personalisty, který zahrnuje ještě 40 hodin výuky formou e-learningu.
Vývoj vzdělávacího programu probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/3.2.10/03.0023 a je financován z prostředků ESF a SR ČR.Probíhá v období od února 2012 do března 2013. 

 V roce 2006 jsme získali grant na vývoj pěti vzdělávacích modulů pro podporu podnikatelského prostředí v Královéhradeckém kraji. 

V dalších letech jsme získali další granty na vývoj vzdělávacích programů pro HR specialisty a manažery.

Co je ESF?

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004-2006 činí 456,98 mil.Eur.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Řídící orgán a další partneři

Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy.

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze jsou

 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD3)
 • Program Iniciativy Společenství EQUAL
 • Společný regionální operační program (SROP)

Evropský sociální fond podporuje

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Jak využít Evropský sociální fond?

Kdo může žádat o finanční podporu z ESF

 • Všechny organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR a fyzické osoby, které budou schopny předložit kvalitní projekty

Postup po vyhlášení programů

 • Výzvy k předložení projektů zveřejní MPSV ve sdělovacích prostředích a na těchto webových stránkách
 • Podání žádosti v elektronické a tištěné podobě

Výběr projektů

 • Hlavními kritérii při posuzování projektů vypracovaných žadateli bude jejich soulad s prioritami a opatřeními jednotlivých programů.
 • Zpracované projekty musí respektovat principy podpory rovných příležitostí, udržitelného rozvoje, informační společnosti a místních iniciativ

Více informací naleznete na www.esfcr.cz