Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Akademie finančního řízení společnosti

Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení.

 • Kategorie:Nabídka vzdělávání
 • Značka: AFŘ
 • Obor: Školení, trénink, vzdělávání, Personalistika a lidské zdroje, Ekonomika, finanční řízení
 • Region: Pardubický kraj, Královéhradecký kraj
 • Místo: Hradec Králové
 • Charakteristika kurzu: pětidenní seminář pro maximálně 12 osob
 • Cenové podmínky: 12.000 Kč bez DPH (t.j. 14.520 Kč včetně DPH)
 • Časový rozsah: 5 dnů
 • Způsob realizace: v době 9:00 - 16:00, prezence od 8:30 první den
 • Stav: otevírá se dle zájmu

"Analýza je první krok k moudrému rozhodování". Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od neekonomicky orientovaných manažerů se proto očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah, i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku (zejména o finanční pozici a finanční výkonnosti) a jeho hospodářských operacích. Pro správné řízení a finanční rozhodnutí je třeba nejprve získat a zhodnotit relevantní data a skutečnosti. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy základní datovou bázi. Vždy je však třeba zvážit jejich vypovídací schopnost a provést případnou reklasifikaci či modifikaci zde uvedených hodnot. Praktické zaměření kurzu, jeho srozumitelnost, individuální přístup, okamžitá reakce na dotazy a komorní velikost skupin násobí přínos pro posluchače. Součástí kurzu je praktické procvičení probírané látky na výkazech konkrétních firem.

Cíle
Absolvent kurzu porozumí postavení účetních dat v řízení podniku. Pochopí, jak vznikají data pro měření a hodnocení výsledku podnikatelské činnosti, jak lze ovlivnit jejich vykazované hodnoty i strukturu.
Seznámí se s dopady účetnictví do jeho každodenní práce - zajištění inventur a zpracování dohadných položek, věcná kontrola vznikajících nebo procházejících účetních dokladů jeho útvarem apod.
Porozumí základním ekonomickým kategoriím a pojmům - majetek podniku, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, zisk a ztráta, zisk finanční, účetní a daňový, odpisy, rezervy, opravné a dohadné položky a řadě dalších. To mu usnadní komunikaci a spolupráci s ekonomickými a finančními útvary.
Seznámí se s provázaností účetnictví a daní, s pojmy daňově uznatelné náklady a výnosy, daňové a účetní odpisy, splatná a odložená daň z příjmů.
Pochopí vazby mezi jednotlivými účetními výkazy, naučí se orientovat v jejich struktuře a číst obsahy jednotlivých položek.
Prakticky si procvičí práci s výkazy konkrétních podniků (výrobních, obchodních, služeb).
Získá účinný a nepostradatelný nástroj pro svoji práci manažera neekonoma.
Získá více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery.


Cílová skupina
Kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům, bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Kurz připraví posluchače na navazující moduly z oblasti "Finance a ekonomika". Je odrazovým můstkem pro navazující kurz "Finanční řízení pro manažery neekonomy". Kurz nepředpokládá žádné ekonomické znalosti.

Obsah
1. den - Účetnictví a informační systém podniku

Základní schéma podnikání, právní formy a specifika podnikatelských subjektů, možnosti evidence podnikatelské činnosti, složky ekonomického informačního systému
Předmět účetnictví, jeho funkce a úkoly, uživatelé účetních informací, účetnictví finanční a manažerské, účetnictví jednoduché a podvojné, daňová evidence, výstupy účetnictví, právní úprava účetnictví
Produkční cyklus a pohyb kapitálu v podniku, základní principy účetnictví a orientace v účetních výkazech, základní metodické prvky účetnictví (účetní a daňové doklady, účetní knihy a účetní výkazy), vliv a zobrazení účetních případů ve finančních výkazech podniku
Ilustrativní případová studie produkčního cyklu a účetního období vybraného podniku - analýza a diskuze ilustrativních příkladů a praktických ukázek účetních případů na finanční výkazy podniku


2. den - Účetní závěrka podniku - rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Rozvaha - majetková a kapitálová struktura podniku: aktiva podniku a jejich struktura - dlouhodobý majetek a jeho typy, účetní a daňové odpisy majetku, oběžná aktiva a jejich členění, oceňování majetku, pasiva a jejich členění ? vlastní kapitál, cizí kapitál, dluhy podniku a jejich druhy, rozvaha podniku, její funkce, obsah a členění, slabé stránky pro hodnocení finanční pozice podniku
Případová studie - Analýza informací z rozvahy konkrétních podniků
Výkaz zisku a ztráty - tvorba výsledku hospodaření: náklady a jejich jednotlivé druhy, výnosy a jejich jednotlivé druhy, specifické nákladové a výnosové položky - časové rozlišení, rezervy, kurzové rozdíly a opravné položky, výsledek hospodaření podniku, zisk a ztráta, kategorie výsledku hospodaření a jejich význam pro finanční řízení, slabé stránky výkazu zisku a ztráty, vazba mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty
Případová studie - Analýza informací z výkazu zisku a ztráty konkrétních podniků


3. den - Účetní závěrka podniku - cash flow, výkaz o změnách ve VK, příloha

Přehled o peněžních tocích - výkaz cash flow: vztah účetního výsledku hospodaření a peněžních toků, struktura výkazu cash flow, provozní, investiční a finanční peněžní toky, vazba mezi rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přehledem o peněžních tocích
Případová studie - Analýza informací z výkazu cash flow vybraných podniků
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu
Příloha - struktura a zveřejňované informace
Účetní závěrka a finanční výkazy z pohledu českých a světových standardů - struktura účetní závěrky, audit, daň z příjmů, schvalování VH, základní významné rozdíly mezi českými a světovými účetními výkazy
Komplexní případová studie - praktické příklady, hodnocení a výpočty, samostatná práce s účetní závěrkou konkrétního podniku
 

4. den - Základy manažerského rozhodování

Základní pojmy a poznatky z manažerského rozhodování

Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů

Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků

Hodnocení variant rozhodování

Základní pojmy rozhodování za rizika a nejistoty

Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace víceetapových rozhodovacích procesů za rizika

Tvorba portfolia rizikových variant

Participativní rozhodování

Volba stylu rozhodování

Celý kurz je postaven na praktických příkladech  a příkladových studií

 

Dále se dozvíte např.

Co je to šestislovná tabulka?

Co je to rozhodovací matice?

Jak vypadá model rozhodovací mřížky?

Jaký styl rozhodování je pro Vás nejvhodnější?

Co je to analýza silového pole?

Co je to ishikawův diagram?

Po absolvování tohoto dne budete umět:

-  popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů;
-  popsat metody a nástroje kauzální analýzy;
-  popsat metody a nástroje vícekriteriálního hodnocení variant;
-  vysvětlit základní teoretické principy rozhodování za rizika a nejistoty;
-  vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizika v organizaci
-  navrhnout vhodné postupy a metody řešení rozhodovacího problému na základě dostupných informací;
-  aplikovat metody analýzy rozhodovacích problémů a dospět ke kvalitní formulaci těchto problémů;
-  uplatňovat metody vícekriteriálního hodnocení pro racionalizaci procesu hodnocení a výběru rozhodnutí;
-  aplikovat nástroje rizikového rozhodování v oblasti firemního rozhodování s významnými prvky rizika a nejistoty;
-  uplatňovat principy týmové práce a zvolit vhodný styl rozhodování.

5. den samozřejmě excel...

Ing. Veronika Lencová, MBA

Lektorka Veronika LencováCharismatická lektorka, profesionální koučka, spisovatelka. Ráda vymýšlí a realizuje on-line strategie a vzdělávací programy. 
Školí myšlenkové mapy, tréninky paměti, rychlé čtení, storytelling, time management metodou GTD. V korporátní sféře pak procesní, strategický i change management, controlling, finanční analýzu. 
Semináře sestavené na míru klientovi dokáže propojit s výkonovým koučováním a/nebo NLP (neurolingvistickým programováním). 

Vychází ze svých dlouholetých profesionálních zkušeností, pracovala jako finanční ředitelka a konsultantka pro SAP: A.Poettinger, ENGE L Strojírenská finanční ředitelka a konsultantka SAPU, BMD System haus Steyer. 

Vystudovala řadu škol: Jihočeská universita, ESMA, Praha/Barcelona, EPI - Evropský polytechnický institut, IPFM - Institute for Industrial and Financial Management v současné době studuji VŠE Jindřichův Hradec.

Je autorkou těchto knih: 

 1. Myšlenkové mapy v pěti krocích,
 2. 50 odstínů investic,
 3. Kaizen,
 4. 11 kroků, kterými posunete firmu výš.

Hradec Králové - školící prostory v sídle společnosti PROFI-MEN, s.r.o.

Ing. Vladimír PozdníčekProfesionál na LinkedIn
pozdnicek@profimen.cz
495 512 582

Máte-li dotaz, neváhejte se nás zeptat.

Položky označené * jsou povinné.

Doporučte toto pracovní místo nebo vzdělávácí kurz vašemu známému.

Položky označené * jsou povinné.